Begeleidingsovereenkomst

Begeleidingsovereenkomst Elpidos Counceling

Identiteit
Elpidos Counseling is een pastorale hulpverleningspraktijk, wat inhoudt dat je wordt geholpen vanuit de christelijke geloofsovertuiging. Dat betekent voor jou dat je bewust kiest voor dit type hulp, gebaseerd op de Bijbel. Tevens geef je daarmee toestemming voor een geestelijke aanpak, met inbegrip van verwijzing naar Bijbelse principes, gebruik van gebed en vragen naar betrokkenheid bij een christelijke gemeente. Mocht je dit niet wensen dan kun je dat uiteraard aangeven en kun je advies krijgen over een andere vorm van hulp die bij jou past.

Ambulante hulp
Elpdios Counseling biedt ambulante hulp bij problemen als angst, neerslachtigheid, schuldgevoelens, relatieproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, zingevingsvragen etc. Door het invullen van het informatieformulier geef je nuttige informatie en toestemming om jou in je problemen te begeleiden.
Het is mogelijk dat de klachten waarmee je aanklopt voor hulp te maken hebben met andere problemen dan deze die je ervaart. Ook kunnen er andere moeilijke dingen opduiken die op het eerste zicht niets met je aanvankelijke klacht te maken hebben. Er wordt verwacht dat je bereid bent de dingen die ter sprake komen op een zinvolle wijze te bespreken. Indien je daarvan het nut niet ziet, meldt dit alsjeblieft zodat we de begeleiding samen kunnen evalueren. Gedurende het hulpverleningsproces heb je de volledige vrijheid om zelfstandig te kiezen voor de voortzetting van de begeleiding.
Indien je problemen zo ernstig zijn dat je niet langer in het dagelijks leven kunt functioneren, zodat er noodzaak is voor opvang, adviseert Elpidos Counseling je hulp te zoeken via een gepast opvangcentrum.

Verwachtingen
Hoop is een belangrijk element in de hulpverlening. Eén van de uitgangspunten van Elpidos Counseling is dat God zijn kinderen niet in omstandigheden laat verkeren die boven hun vermogen zijn. Hij geeft uitkomst (Lees 1 Kor. 10:13). Dit is bemoedigend. God kent jou en je draagkracht. Het is de taak van Elpidos Counseling je te helpen een oplossing te vinden die past bij de weg die jij gaat met God. Dat betekent niet altijd dat de problemen verdwijnen. De doelstelling van de hulp sluit aan bij de tekst van 1 Kor. 10:13 (‘zodat gij er tegen bestand zijt’). Er wordt gezocht naar voldoende draagkracht om met je problemen om te gaan en vrede te vinden met jezelf, met anderen en met God.

Medische handelingen
Elpidos Counseling mag geen medische handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan artsen, zoals het evalueren of voorschrijven van medicatie. Mocht er sprake zijn van ernstige psychische klachten dan is het advies een medische evaluatie door je huisarts of specialist te laten doen. Je aanvaardt dat Elpidos Counseling n.a.v. de begeleiding niet aansprakelijk gesteld zal worden voor persoonlijke schade, op welk gebied dan ook, die het gevolg is van een gebrekkige of onbestaande medische begeleiding.

Uw hulpverlener
De hulp die wordt verleend is gebaseerd op het model Helpen met de Bijbel. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt je geïnformeerd over de opleiding en ervaring van de counselor.
Indien je al ergens anders begeleid wordt en tegelijkertijd bijkomende ondersteuning zoekt bij Elpidos Counseling moet dit steeds gebeuren in goed overleg met de andere hulpinstantie.

Duur van de begeleiding
Indien je na het kennismakingsgesprek verder wilt gaan, zullen minimaal vijf gesprekken gevoerd worden, één keer per twee weken. Vijf gesprekken zijn voldoende om na te gaan of de aangeboden hulp inderdaad aansluit bij jouw hulpvraag. Na vijf gesprekken is er een evaluatie, waarna je kunt besluiten te stoppen of verder te gaan. Hetzelfde geldt voor Elpidos Counseling. De totale duur van de begeleiding is mede afhankelijk van de problematiek.
Tussen de gesprekken kun je over de inhoud van de begeleiding geen contact opnemen, tenzij in een zeer ernstig noodgeval.

Opdrachten
Je ontvangt tijdens de zittingen opdrachten die je thuis uitvoert. Deze opdrachten zijn een noodzakelijke brug tussen het gesprek en het dagelijks leven. Dit betekent dat je dagelijks tijd vrijmaakt om aan deze opdrachten te werken. Indien je voor huwelijkscounseling komt, moet u bovendien in staat zijn een aanzienlijk deel van je tijd met elkaar op te trekken en er prioriteit aan geven om met de opdrachten bezig te zijn.
Het heeft geen zin de opdrachten op te sparen tot een paar dagen voor het volgende gesprek. Een voortdurend en dagelijks werk is een absolute voorwaarde om de geboden hulp zinvol te maken. Deze opdrachten kunnen bestaan uit geestelijke activiteiten (gebed, bijbellezen, etc.), het verwerven van informatie (via boeken, dvd’s, etc.), het leren communiceren met anderen, ontspanning, oefeningen om uw gedachten te beheersen, enz.

Vertrouwen
Alles wat je in de loop van de begeleiding meedeelt,wordt strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de wet op de privacy en de geldende regelgeving in de christelijke hulpverlening. Voor het geven van informatie aan anderen is jouw schriftelijke toestemming nodig, tenzij de wet of de ethiek dit anders voorschrijft. Indien Elpidos Counseling van mening is dat informatie aan anderen (bijvoorbeeld ouders – indien je minderjarig bent -, iemand die ernstige schade dreigt te lopen door acties die jij onderneemt, etc. ) moet worden doorgegeven, is het verplicht -behoudens urgente omstandigheden – dit eerst met je te bespreken. Op het informatieformulier kun je ook aangeven of je instemt met overleg met je huisarts of met een verantwoordelijke uit je kerk/gemeente. Dit blijft altijd jouw beslissing en de vertrouwelijkheid die je vraagt zal maximaal worden beschermd en verdedigd.
Het is mogelijk dat in het kader van supervisie die de counselor volgt over de wijze waarop je wordt begeleidt, wordt besproken. Het doel hiervan is een zo goed mogelijke dienstverlening realiseren.Het is verplicht jou hierover vooraf toestemming te vragen en jou de naam van de supervisor en/of instelling waar de supervisie gevolgd wordt mee te delen. Ieder die bij een dergelijke bespreking betrokken is, moet zich eveneens aan de regel van de privacy houden.
Om een degelijke hulpverlening te garanderen, wordt een dossier bijgehouden.

Financiën
De pastorale hulp van Elpidos Counseling wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars, clienten zijn dus zelf verantwoordelijk voor de kosten van de hulpverlening. Daarvoor wordt een basistarief gehanteerd. Het is de overtuiging van Elpidos Counseling dat geestelijke begeleiding wel binnen het bereik van ieder mens moet liggen, zonder dat geld daarbij een barrière mag vormen. Er is daarom altijd overleg mogelijk voor een aangepast tarief.

Evaluatie
Na het laatste gesprek ontvang je een evaluatieformulier. Hierop kun je aangeven wat voor jou de resultaten van de ontvangen hulp waren, de positieve ervaringen, de negatieve zaken, etc. Je kunt ook eventuele klachten vermelden.

Contractuele rechten en plichten
Door in de begeleiding te stappen aanvaardt je de richtlijnen die in deze overeenkomst vermeld staan. Deze informatie heeft de waarde van een contract tussen jou en Elpidos Counseling. Enerzijds worden een aantal verantwoordelijkheden van Elpidos Counseling beschreven en anderzijds jouw rechten en plichten. Door het informatieformulier, dat je aan het begin van het traject ontvangt, in te vullen aanvaardt je de voorwaarden van de begeleiding. Je stemt in met de procedures en richtlijnen die deze overeenkomst bevat. Ook Elpidos Counseling is verplicht zich daaraan te houden.

‘s Gravendeel,
Oktober 2015

nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?